Tuesday, 19 February 2008

Mihai Eminescu: Luceafărul

Luceafărul este publicat în anul 1883 în Almanahul Societăţii Academice Social Literare "România Jună" din Viena. Revista Convorbiri literare a reprodus versiunea din almanah, iar T. Maiorescu publică poemul în ediţia sa de versuri de la sfîrşitul anului 1883. Luceafărul este un poem romantic pe tema destinului omului de geniu. Această idee este prezentă şi în poeziile de tinereţe ale lui M. Eminescu, dintre care amintim Gemenii, Povestea Dochiei şi Urşitorile în care Dochia este simbol al existenţei Daciei. Ideea geniului nemuritor în stele şi în "Povestea magului călător în stele" şi "Peste codrii stă cetatea", în care prezentarea eroilor ne duce cu gîndul la Luceafărul. Aici el, Zburătorul apare descris: "cu păr lung de aur moale, / şi cu ochii plini de jale / trestia-l încununează / hainele-i scîntejază / haine lungi şi străvezii / pare un mort cu ochii vii".
Ideea Luceafărului datează de la Berlin, cînd a citit un jurnal de călătorie a lui Richard Cunici: "Bucureşti şi Istambul", "Povestiri româneşti, ungureşti, turceşti". Acest jurnal cuprinde şi două basme, culese de Cunici în Muntenia. Cele două basme au fost versificate de M. Eminescu sub titlul: "Fata în grădina de aur", iar al doilea: "Miron şi frumoasa fără corp".
Fata în grădina de aur: un împărat avea o fată de o frumuseţe fără pereche. Ca să o pună la adăpost o duce împreună cu roabele ei într-o vale ştearpă între munţi, şi o închide într-un palat cu grădină de aur. De ea se îndrăgosteşte un zmeu, care se metamorfează în stea şi sub chipul unui tînăr frumos pătrunde în castel şi o invită pe fată să-l urmeze în nori, aproape de soare. Fata îl refuză, fiindcă o arde căldura soarelui. Zmeul se metamorfozeză apoi în ploaie şi tot sub forma unui tînăr frumos o invită pe fată în fundul mării. Fata îl refuză din nou, datorită senzaţiei de răceală. În acest timp un fecior de împărat află de frumuseţea fetei şi ajutat fiind de sfînta Miercuri, Vineri şi Duminică intră în palat şi îi propune fetei să fugă cu el. Fata acceptă. Răzbunarea zmeului diferă în basm şi în versificaţie. În basm zmeul din ochii căruia curg mărgăritare răstoarnă o stîncă peste fată, iar pe fecior îl lasă să moară în valea aducerilor-aminte. În versificaţie M. Eminescu îndulceşte finalul, zmeul blestemînd pe cei doi: "un chin s-aveţi de a nu muri deodată".
Miron şi Frumoasa fără corp: Miron este un fiu de cioban căruia ursitoarele i-au hărăzit(jövendölt) să dorească ce este mai de preţ în lume. Miron se căsătoreşte cu o fată de împărat, dar aude că în lume se găseşte o fecioară fără corp, de o frumuseţe fără pereche. Pleacă să o caute, o găseşte şi se îndrăgosteşte de ea. Pentru fecioară nu există însă pasiune, patima ei fiind rece, ireală. Miron se întoarce la soţie, dar nu poate uita vraja Frumoasei fără corp şi se stinge de dorul frumuseţii pe care nu a putut-o strînge în braţe. De aici este luată în Luceafărul năzuinţa pămînteanului, către idealul, care deşi apropiat, rămîne de neatins.
Elementul comun în cele două basme este tragicul destinului omenesc, una şi aceeaşi dramă văzută sub două aspecte. Una: suferinţa celui care se coboară de la înălţimea idealului la condiţia pămîntească. Şi al doilea aspect este suferinţa pămînteanului, care aleargă mereu către un ideal de neatins.
M. Eminescu a ales acest basm, pentru că a găsit o concepţie proprie despre soarta geniului în lume, el aflîndu-se sub influenţa lui Schoppenhauer. După Schoppenhauer geniul setos de cunoaştere doboară în cercul restrîns al muritorilor, dar nefiind înţeles se întoarce în lumea lui.
Într-o filă de manuscrise M. Eminescu face interpretarea Luceafărului: "Înţlesul allegoric ce i-au dat este că dacă geniul nu cunoaşte moarte, şi numele lui scapă de noaptea uitării, pe de altă parte aici pe pămînt nici e capabil a ferici pe cineva, nici capabil de a fi fericit. El n-are moarte, dar n-are nici noroc".
În cadrul, poemului găsim elemente folclorice legate de structura de basm, de formula, ritual, introductivă: a fost odată. Tot element folcloric este natura conflictului, motivul zburătorului, al elememtelor de descîntec şi metamorfozele specifice fabulosului popular. Eroii sunt din lumea basmului ca şi portretele lor. Lexicul folosit de M. Eminescu este tipic popular, ca şi structura metrică a versului popular de 7-8 silabe.
Din punct de vedere compoziţional poemul este alcătuit din 4 părţi, care urmează două planuri: un plan universal, cosmic şi un plan uman terestru. Se înbină în Luceafărul epicul, fiindcă păstrează scena basmului, cu liricul, în ea împletindu-se elegia cu meditaţia filozofică, idila, pastelul terestru şi cosmic, descîntecul, metamorfozele, şi dramaticul prin succesiunea de scene dialog, intensitatea trăirilor sufleteşti.
Partea I. începe cu conturarea unei atmosfere tipică basmului, care se situază într-o îndeterminare temporală: "A fost odată ca-n poveşti / A fost ca niciodată". Se crează ideea unui timp fabulos irreversibil. Propoziţiile cadrului sunt sporite prin faptul că în vecinătatea cerului umanul manifestă tendinţa depăşirii de sine. Se conturează portretul eroinei lirice: "o frumoasă fată de împărat, care se singularizează prin originea împărătească, prin frumuseţea ei şi prin aspiraţia către astru. Portretul concentrat are sursă populară, "din rude mari împărăteşti / o prea frumoasă fată".
Contemplînd în fiecare seară Luceafărul simte o atracţie faţă de acesta "îl vede azi, îl vede mîini / astfel dorinţa-i gata". Apropierea între ea şi Luceafăr se petrece în stare de visare: "iar ea vorbind cu el în somn". Fata este dominată de nostalgia cerului şi ca atare ridicată deasupra semenilor. Luceafărul este văzut în dimensiuni excepţionale, fapt pe care fata îl pricepe cu toată micimea ei pămînteană. Luceafărul este văzut de tînăra fată în sufletul căreia se trezeşte dorinţa ce se întruchipează în cele două chemări, care sunt de fapt parcă două descîntece la adresa Luceafărului:
"Cobori în jos Luceafăr blînd
Alunecînd pe-o rază,
Pătrunde-n casă şi în gînd
Şi viaţa-mi luminează."
Răspunsul lui la chemarea fetei semnifică aspiraţia pămînteanului către absolut şi a spiritului superior pentru concret pămîntesc.
Prima apariţie a Luceafărului este sub chipul unui tînăr "născut din cer şi din mare", fiul cerului şi al apelor. Întruchiparea are la bază mitologia greacă, apariţia i se pare fetei angelică:
"Părea un tînăr voievod
Cu păr de aur moale,
Un vînăt giulgi se-ncheie nod
Pe umerele goale.

Iar umbra feţei străvezii
E albă ca de ceară —
Un mort frumos ai ochii vii
Ce scînteie-n afară.
Paradoxal Luceafărul este "un mort frumos cu ochii vii". Pentru ca în conştiinţa muritorilor nemurirea apare tot ca o formă a morţii, dovadă: la invitaţia Luceafărului de a-l urma în împărăţia apelor, fata are o senzaţie de frig şi îl respinge. Apropierea este posibilă între ei doar în vis: (23-24)
"O, eşti frumos, cum numa-n vis
Un înger se arată,
Dară pe calea ce-ai deschis
N-oi merge niciodată:

Străin la vorbă şi la port
Luceşti fără de viaţă
Căci eu sunt vie, tu eşti mort,
Şi ochiul tău mă-ngheaţă".
A doua apariţie a Luceafărului estedemonică, el fiind însoţit de rumene văpăi şi de rotirea cerului. Se naşte de data aceata din soare şi noapte ca un titan ridicat din adîncul haosului. Imaginea lui este clară şi limpede: (31-32)
"Din negru giulgi se defăşor
Marmoreele braţe
El vine trist şi gînditor
Şi palid e la faţă

Dar ochii mari şi minunaţi
Lucesc adînc himeric,
Ca două patimi fără soţ
Şi pline de-ntuneric.
El o invită pe fată în lumea cosmică arătîndu-i perspectiva metamorfozării în stea ca şi Diana din constelaţia Orion (influenţă mitologică). Fata îl refuză şi de data aceasta: (37)
"Mă dor de crudul tău amor
A pieptului meu coarde,
Şi ochii mari şi grei mă dor,
Privirea ta mă arde".
În micimea ei fata nu-l poate pricepe şi nu-l poate suporta privirea. Ca urmare al noului refuz ne se dezvăluie odată cu demonismul Luceafărului şi titanismul său, prin gestul extraordinar de revoltă împotriva ordinii existente, în care simte apăsarea condiţiei sale de nemuritor:
"Tu-mi ceri chiar nemurirea mea".
Titanismul se manifestă şi prin intensitatea iubirii căreia el este gata să jertfească nemurirea. De aceea Luceafărul se îndreaptă spre Demiurg pentru a obţine dezlegarea de nemurire.
Se pot urmări semnificaţiile poemului din prima parte. Fata de împărat este fiinţa feminină la vîrsta delicată a zburătorului. Ea este simbolul omului comun. Visul fetei semnifică criza puberală, dorinţa de realizare prin dragoste rezolvată mitologic prin motivul zburătorului. Dragostea pentru Luceafăr semnifică aspiraţia spre absolut, dorinţa omului comun de a şi depăşi condiţia. Refuzul Luceafărului de către fată semnifică spaima de nemurire, care pentru om înseamnă moarte şi care este de fapt incapacitatea de a-şi depăşi sfera. Senzaţiile de frig şi de ardere semnifică revelaţiile intiutive ale deosebirii de structură între geniu şi omul comun.
Luceafărul semnifică fiinţa superioară, geniul. Dragostea pentru fata de împărat semnifică aspiraţia pt. concret. Dragostea dintre fată şi Luceafăr semnifică atracţia contra????. Metamorfozele Luceafărului semnifică capacitatea geniului de a-şi făuri alt chip. Iar hotărârea lui de a se sacrifica semnifică dorinţa de cunoaştere.
Partea II redă infiriparea iubirii între Cătălin şi Cătălina. Această dragoste este simbolul cu care se stabileşte rapid relaţiile sentimentale în lumea inferioară. Cătălin apare în antiteză romantică cu Luceafărul: viclean, îndrăzneţ şi el îi place Cătălinei. Dialogul dintre ei doi este semnificativ pt. preocupările lor mărunte. Cătălina este incapabilă să se ridice la înălţimea Luceafărului, iar aceasta este incapabil să facă fericită pe cineva, sau să fie el fericit. Cătălin şi cătălina sunt exponenţii individului al acestei lumi, simbolul perechii umane. Lecţia de dragoste a lui Cătălin este o formă de magie erotică şi repezintă manifestarea principiului masculin.
Refuzul iniţial al Cătălinei este o reacţie de orientare şi manifestarea principiului feminin. Nostalgia faţă de Luceafăr semnifică ruptura dintre ideal şi real. Acceptarea lui Cătălin semnifică revelaţia asemănării de structură şi de ideal între fiinţele aparţinînd acelaşi lumi.
Partea III cuprinde călătoria Luceafărului printre stele şi convorbirea cu demiurgul. Avem una dintre cele mai grandioase viziuni cosmice, cosmogonie. Viteza cu care zboare Luceafărul este viteza Luminii: "Porni Luceafărul. Creşteau / În cer a lui aripe / Şi cei de mii de ani treceau / În tot atâtea clipe.". Poetul materializează, ideile abstracţiunile, lucrează cu ideea originii lumii, a infinitului. Viteza zborului este concretizat prin fulger: " Părea un fulger neîntrerupt / Rătăcitor prin ele. ". Avem o călătorie regresivă spre demiurg, el călătorând spre începutul lumii. Avem un peisaj cosmic (69-70): "Căci unde - ajunge nu-i rotar, / Nici ochi spre a cunoaşte, / Şi vremea-ncearcă în zadar / Din goluri a se naşte // Nu e nimic şi totuşi e / O sete care-l soarbe, / E un adânc asemene / Uitării celei oarbe.". Imaginea haosului se materializează prin văi şi dealuri. Umanizarea Luceafărului se realizează prin cuvântul "dor" din versul: El zboară, gând prutat de dor". În această călătorie se dezvăluie firea titanică al lui Hyperion. El călătoreşte în sens regresiv. Trăieşte în sens invers istoria creaţiei în acel vid primar dinainte de începerea lumii, unde nu există nici timp, nici spaţiu că doar setea uitării. Spaţiul unde trăieşte demiurgul este infinitul, neamtul adânc, ca abisul uitării, caracterizat de groaza propriului vid şi de setea de absorbţie. Luceafărul este un uriaş ce străbate luminile de stele, depăşeşte creaţiunea, e mai presus de spaţiu, timp, moarte, şi prin aceste asemănări egal cu demiurgul. El este sortit eternităţii care îl oboseşte, de aceea el zice: " De greul negrei vecnicii / Părinte, mă dezleagă". El năzuieşte către uman "Reia-mi al nemuririi nimb / Şi focul din privire". Dialogul cu Dumnezeu pune şi mai mult în evidenţă puterea de sacrificiu al omului de geniu. Cererea Luceafărului este egală cu un act de revoltă de nesupunere faţă de ordinea existentă. El este capabil să renunţe la nemurire pt. trăirea în iubire a clipei: "Şi pt. toate dă-mi în schimb / O oră de iubire...". Luceafărului îi este refuzată cerearea pt. că el face parte dintr-un întreg, pe care l-ar descompune ar însemna că însuşi demiurgul să se atingă pe sine. Aici apare principiul unităţii totului a lui Schopenhauer: (78) "Noi nu avem nici timp, nici loc, / Şi nu cunoaştem moarte.". În discuţia cu demiurgul Luceafărul primeşte pt. prima dată numele de Hyperion care în limba greacă înseamnă cel care merge deasupra şi care reprezintă omul ca fiinţă morală superioară. În mitologie Hyperion este considerat fiu al cerului avându-l ca tată soarele şi mamă luna. El este un titan ucis de alţii, iar Homer îl consideră însuşi soarele. Dialogul cu demiurgul subliniează structura titanică a lui Hyperion. Şi aceasta prin dorinţa de a se desprinde din lumea eternă cât şi prin posibilitatea de a o înfrânge legile strictei necesităţi autonomice.
Prin mândrie el trăieşte drama iubirii de neatins. Demiurgul îl refuză arătându-i motive din care subliniează nesăbuinţa???? cererii. Printre acestea geneza Luceafărului şi categoriile de timp şi spaţiu. Cuvântul demiurgului se bazează pe antiteza fundamentară între esenţă şi aparenţă. El îi propune soarta conducătorului de oşti, care să aibă (84): " Oştiri spre a străbate / Pământu-n lung şi marea-n larg " sau îi propune puterea ideală (83): " Vrei poate-n faptă să arăţi / Dreptate şi tărie?". Dialogul ia sfârşit prin sublinierea de către demiurg a inutilităţii sacrifiului (85): "Şi pentru cine vrei să mori? / Întoarce-te, te-ndreaptă / Spre-acel pământ rătăcitor / Şi vezi ce te aşteaptă. ".
În cadrul acestei părţi demiurgul reprezintă absolutul. Ideea de materie universală, superior organizată. Hyperion este forma individualizată a absolutului. Dorinţa lui de a obţine dezlegarea de nemurire reprezintă dorinţa de a obţine altă structură. Refuzul demiurgului este imposibilitatea obiectivă de a mai coborâ treptele de organizare a materiei universal.
Consecvenţa în atitudinea lui Hyperion ???? că şi geniul are o limită de cunoaştere.
Partea a IV este revenirea la planul terestru. Imaginile sunt paradisiace, specifice universului telluric eminescian: cu luna, tei: (87-88): "Căci este sara-n asfinţit / Şi noaptea o să-nceapă; / Răsare luna liniştit / Şi tremurând din apă // Şi împle cu-ale ei scântei / Cărarile din crânguri / Sub şirul lung de mândri tei / Şedeau doi tineri singuri; ".
Asistăm la reabilitarea iubirii pămînteşti. Fata lansează o nouă chemare Luceafărului, de data aceasta modificată: (95). Atitudinea lui Hyperion faţă de idila de pe pământ este o atitudine pasivă, rece: (97) " Dar nu mai cade ca-n trecut / În mări din tot înaltul: ".
Finalul este tipic Shopenhauriean. Tonul nu este de amărăciune sau de tristeţe, cu de o seninătate rece a titanului înfrânt în avânturile sale, izolat şi neînţeles în superioritatea sa.
În tabloul IV idila pămînteană semnifică împlinirea aspiraţiei spre fericire a perechii pământene. Seriozitatea pasionată a lui Cătălin semnifică bărbatul întâmplător, care devine bărbat unic prin iubire. Trădarea Cătălinei semnifică revelaţia Luceafărului asupra timpului ca schimbare. A treia invocaţie a Luceafărului semnifică dorinţa superstiţioasă a fiinţei pământene de a-şi prelungi fericirea prin protecţia unei stele cu noroc. Răspunsul final al Luceafărului este de fapt constatarea diferenţelor fundamentale între cele două lumi antitetice. Referitor la stilul poemului putem trage concluzia că este o sinteză a măiestriei artistice eminesciană. Acest stil se caracterizează printr-o limpezime clasică la care s-a ajuns prin elaborarea celor cinci variante. Eminescu foloseşte adjective puţine. Din 390 de versuri apar numai 8 de adjective în 125 de întrebuinţări. Cele mai des folosite adjective sunt: mândru, frumos, mare, rece.
Stilul se caracterizează printr-o exprimare aforistică. În poem găsim maxime sentinţe, concepte morale.
Stilul poeziei se caracterizează prin puritatea limbajului. Predomină în creaţie cuvintele de origine latină. Avem 1908 de cuvinte din care 1688 sunt cuvinte de origine latină. Mihai Eminescu valorifică fondul vechi de cuvinte la care adaugă rar neologisme. Poemul se remarcă prin muzicalitatea versurilor obţinut prin aliteraţie. Schema prozodică este invariabliă, acem catrene cu măsura versurilor de 7-8 silabe şi ritmul este iambic.

No comments: